Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
25 Czerwiec 2018 03:47:39
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Walentynkowy dar serca

 

Dzie? szkolnych Walentynek by? dobr? okazj? do okazania mi?o?ci osobom chorym - podopiecznym Andrychowskiego Hospicjum Domowego, bo mi?o?? jest jedyn? rzecz?, która si? mno?y, kiedy si? j? dzieli.

Samorz?d Uczniowski sprzedawa? kartki walentynkowe i przyjmowa? drobne op?aty za dedykacje muzyczne, a zebrane w ten sposób pieni?dze (50 z?) zostan? przekazane jako wsparcie dla tej instytucji.

Walentynki w bibliotece

12 lutego by? dniem szkolnych Walentynek. Z tej okazji w bibliotece mo?na by?o wzi?? udzia? w Quizie czytelniczym „S?ynni kochankowie”.

Pytania dotyczy?y literackich par z lektur szkolnych. Ka?da prawid?owa odpowied? nagradzana by?a s?odyczami ufundowanymi przez Samorz?d Uczniowski, tote? uczestników zabawy by?o bardzo wielu. Wszystkie zgromadzone nagrody (60 sztuk) rozesz?y si? w ci?gu czterech godzin. Nie obesz?o si? bez podpowiedzi i pracy grupowej ;-), ale wszyscy dobrze si? bawili, a o to przecie? chodzi?o.

 

Images: wal.1.jpg Images: wal.3.jpg

 

Images: wal.4.jpg Images: wal.2.jpg

 

Zbierajmy nakr?tki!
Wa?neWolontariat wspieraj?cy Hospicjum Domowe w Andrychowie zwraca si? do nas z gor?c? pro?b? o zbiórk? nakr?tek plastikowych (od butelek, tubek po pa?cie, kleju, kosmetykach). Pieni?dze uzyskane z ich sprzeda?y przekazane zostan? na zakup sprz?tu niezb?dnego, aby ul?y? w cierpieniu podopiecznym Hospicjum. Potrzebne s? kondensatory tlenu, u?atwiaj?ce oddychanie, materace przeciwodle?ynowe, a tak?e opatrunki i pieluchy jednorazowe.

 

Aby taka pomoc by?a mo?liwa, potrzeba bardzo wiele nakr?tek, ale je?li wszyscy w??czymy si? w t? akcj?, przyniesie ona oczekiwane efekty. A zatem, zamiast wyrzuca? nakr?tki do kosza – wrzucajmy je do pojemników rozmieszczonych
w kilku miejscach w szkole lub zbierajmy je w domu, a nast?pnie przynie?my do pani Beaty Kowalczyk - do sali 48 lub do pani pedagog, Edyty Zwie?czak.

Pami?tajmy, ?e ka?de morze sk?ada si? z pojedynczych kropli.

 

 

Czytelnictwo w I semestrze
Newsy

W pierwszym semestrze bie??cego roku szkolnego najwi?cej ksi??ek wypo?ycza?y klasy 4et, 4f, 4d, 4a i 4b. Jest to potwierdzeniem tradycyjnego zwi?kszenia „gorliwo?ci czytelniczej” klas maturalnych ;-)

Na kolejnych pozycjach, bior?c pod uwag? ?redni? wypo?ycze? na ucznia, uplasowa?y si? klasy 2d, 1d, 3eb.

Wykres semestralnej statystyki czytelniczej ca?ej szko?y zamieszczam poni?ej.
Nowe nabytki biblioteki
NewsyZ wielk? satysfakcj? informuj? szanownych czytelników biblioteki szkolnej, ?e nasz ksi?gozbiór wzbogaci? si? ostatnio o nowe tytu?y.

Dzi?ki przychylno?ci Rady Rodziców mog?am zakupi? pod koniec grudnia nowo?ci wydawnicze, o które  upominali si? pasjonaci ciekawej lektury. Wzi??am równie? pod uwag? propozycje wypisane przez was w przeprowadzonej w ostatnim czasie ankiecie. W?ród zakupionych ksi??ek jest m.in. kilka tomów „Gry o tron”, „Wied?mina”, „S.t.a.l.k.e.r.a”, „Eragona” oraz ksi??ki Sparksa, Gillian Flynn, Kinga i Cobena. My?l?, ?e ka?dy znajdzie w?ród nich co? dla siebie, a wi?c zapraszam do biblioteki.

 

http://www.zs1andrychow.pl/images/zdjecia_dla_podstron/nabytki_ksiazkowe_01.jpghttp://www.zs1andrychow.pl/images/zdjecia_dla_podstron/nabytki_ksiazkowe_02.jpg

Wyniki Konkursu Bo?onarodzeniowego
NewsyZgodnie z wieloletni? tradycj? tak?e w wtym roku Samorz?d Uczniowski
wspólnie z Bibliotek? Szkoln? zorganizowa? Konkurs Bo?onarodzeniowy.
Do czwartku 18 grudnia do biblioteki wp?ywa?y prace konkursowe.
Autorzy wykazali si? wyj?tkow? staranno?ci? i innowacyjno?ci? w zakresie swoich projektów.

Jury przyzna?o nast?puj?ce nagrody:

w kategorii Ozdoba Bo?onarodzeniowa:

I miejsce - Angelika Bazarnik 2t

II miejsce - Paulina Chrapkiewicz 3eb

Renata Jordanek 3eb

w kategorii Kartka ?wi?teczna:

I miejsce - Anna M?ocek 1e

II miejsce - Ewa Malik 2f

III miejsce - Agnieszka Meus 1s

Dominika Jopek 2t

Renata Jordanek 3eb

 

Nagrody dla laureatów zakupiono ze ?rodków Spó?dzielni Uczniowskiej oraz Samorz?du Uczniowskiego. Zosta?y wr?czone na uroczystym apelu ?wi?tecznym.

Organizatorzy serdecznie gratuluj? wszystkim uczestnikom talentu i pomys?owo?ci ;-) oraz zapraszaj? do udzia?u w kolejnych edycjach konkursu.

Upominki dla Hospicjum

?wi?ta Bo?ego Narodzenia to czas, kiedy nikt nie powinien by? osamotniony i smutny. Dlatego te? wolontariat wspieraj?cy Hospicjum Domowe w Andrychowie chce dotrze? do wszystkich jego podopiecznych z ?yczeniami i symbolicznymi podarunkami.

W??czy?y si? w t? akcj? uczennice klasy 1 t z naszej szko?y (Weronika Miko?ajek, Natalia Korczak, Justyna Pasternak, Klaudia Dro?dzik, Monika ?yso?), które wraz z pani? Krystyn? Pyzio, przygotowa?y 16 paczuszek z upieczonymi i ozdobionymi przez siebie pierniczkami oraz do??czy?y do nich karteczki z ?yczeniami.

Zostan? one przekazane chorym przez panie piel?gniarki, które si? nimi opiekuj?.

Mamy wielk? nadziej?, ?e nasze upominki dadz? tym osobom, do?wiadczonym cierpieniem, cho? chwil? rado?ci i wywo?aj? u?miech na ich twarzach.

 

Images: pierniki2.JPG

Images: piernik4.JPG

Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam