Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
25 Czerwiec 2018 03:43:39
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Konkurs Bo?onarodzeniowy
Konkurs
Do ?wi?t Bo?ego Narodzenia zosta?y tylko 4 tygodnie, dlatego najwy?szy ju? czas,
by og?osi? tradycyjny u nas
Konkurs na najpi?kniejsz? kartk? lub ozdob? ?wi?teczn?.
Prace, oczywi?cie wykonane w?asnor?cznie, mo?na sk?ada? do 18 grudnia w bibliotece.
Konkurs organizuje biblioteka szkolna we wspó?pracy z Samorz?dem Uczniowskim.
B?d?my razem
Images: 14283_b.jpgCierpienie i choroby s? zjawiskiem obecnym w ?yciu nas wszystkich. Wokó? nas wiele jest osób zmagaj?cych si? z chorob? nowotworow?. Andrychowskie Hospicjum Domowe im. Królowej Aposto?ów nie pozostawia ich samych sobie. Ka?dego dnia niesie pomoc lekarsk?, piel?gniarsk?, rehabilitacyjn? i psychologiczn?. Udost?pnia sprz?t medyczny i rehabilitacyjny w ramach bezp?atnej wypo?yczalni.

Pomó?my im pomaga?!  Zwracamy si? do Was z pro?b? o udzia? w zbiórce plastikowych zakr?tek z butelek. Uzyskane z ich sprzeda?y pieni?dze zasil? Fundusz Stowarzyszenia Hospicyjnego „B?d?my razem”. Ka?dy grosik si? liczy! Niech b?dzie ich jak najwi?cej! Dlatego nie wyrzucaj zakr?tek! Przynie? je do szko?y i wrzu? do specjalnie wystawionych pojemników.

Zach?camy te? wszystkich do wzi?cia udzia?u w Konkursie Plastycznym  na plakat promuj?cy ide? pomocy hospicyjnej. Prace mo?na sk?ada? do 30 listopada. Szczegó?owe informacje o konkursie dost?pne s? na stronie internetowej szko?y i w bibliotece.

Osoby ch?tne, by zaanga?owa? si? w dzia?alno?? wspieraj?c? Andrychowskie Hospicjum Domowe prosz? o zg?aszanie si? do pa? Krystyny Pyzio, Ma?gorzaty Majdak, Edyty Zwie?czak.

Spróbujmy zauwa?y? potrzeby innych, a wtedy inni zauwa?? nas w potrzebie.

Krystyna Pyzio

W?ród bogów i herosów
Konkurs

29 pa?dziernika na sali gimnastycznej naszej szko?y spotkali si? reprezentanci klas pierwszych, aby wzi?? udzia? w Szkolnym Konkursie Mitologicznym.

By? to prawdziwy turniej wiedzy, umiej?tno?ci i inwencji twórczej, a walka by?a do ko?ca zaci?ta i wyrównana. Nale?y bowiem przyzna?, ?e wszyscy uczestnicy konkursu wykazali si? bardzo du?? znajomo?ci? mitologii greckiej i rzymskiej. Potrzebna by?a nawet dogrywka, aby wy?oni? ostatecznego zwyci?zc?. Zosta?a nim dru?yna klasy 1s – Agnieszka Meus i Magdalena ?ywio?. Dzi?ki nim oraz osobom, które zaprezentowa?y si? w strojach zwi?zanych ze staro?ytno?ci? (za co mo?na by?o uzyska? dodatkowe punkty), ca?a klasa uzyska?a nagrod? w postaci jednego dnia bez pytania, co z pewno?ci? jest bonusem nie do pogardzenia ;-)

Drugie miejsce zdoby?a klasa 1t, któr? reprezentowa?y Ewa Stuglik i Karolina Pawi?ska,

a trzecie- dru?yna klasy 1 b – Dominik Górski i Mateusz Komendera.

Rozgrywane konkurencje oceniane by?y przez jurorów - pani? Jolant? Nowak, pana Roberta Tracza i pana dyrektora, Tomasza Bizonia.

Konkursowe zmagania obserwowa?a publiczno??, czyli uczniowie wszystkich klas pierwszych, którzy ?ywio?owo dopingowali swoich reprezentantów, a przy okazji mogli przypomnie? sobie wiadomo?ci na temat staro?ytno?ci.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Spó?dzielni? Uczniowsk? naszej szko?y.

Mamy nadziej?, ?e wszyscy dobrze si? bawili, bo organizatorkom konkursu, czyli paniom Krystynie Pyzio i Bo?enie Polak, przy?wieca?a idea "Przez rozrywk? do wiedzy".

W "czytaj wi?cej" do??czamy kilka zdj?? z konkursu

Spotkanie bibliotekarek
Newsy
Pa?dziernik od wielu ju? lat jest Miesi?cem Bibliotek Szkolnych.

Z tej okazji 9 pa?dziernika w progach naszej biblioteki zago?ci?y
panie bibliotekarki z wszystkich prawie szkó? miasta i gminy Andrychów.
Celem tego spotkania by?o wymienienie si? do?wiadczeniami i pomys?ami na to, jak sprawi?, aby szkolna biblioteka by?a miejscem ch?tnie odwiedzanym przez czytelników, aby czuli si? w niej dobrze i mieli mo?liwo?? rozwijania i zdobywania nowych zainteresowa?.
Poszukiwa?y?my tak?e sposobów pozyskiwania funduszy na zakup nowych, poczytnych ksi??ek, bo uczniów rozmi?owanych w czytaniu wci?? przecie? nie brakuje i dla nich warto si? stara?.

Wasza Bibliotekarka

Zapomnia?am, niestety, zrobi? zdj?? w trakcie spotkania, dlatego niech poni?szy obrazek b?dzie humorystyczn? ilustracj? tego wydarzenia ;)


Rozstrzygni?cie konkursu na plakat
Newsy
Z przykro?ci? informujemy, ?e do konkursu na plakat promuj?cy ksi?zk?
i czytanie zg?oszono tylko jedn? prac?.
Jej autork? jest Wioleta Tymowska z klasy 4et.
Wykaza?a si? ona inwencj? twórcz? i pomys?owo?ci?,
bo wykona?a?a prac? przestrzenn?.
Przedstawia ona zniszczon?, szar? i nieatrakcyjn? ksi??k? z napisem
"Poznaj moje wn?trze". Dopiero po jej otwarciu ukazuje si? naszym oczom barwny, ró?norodny
i bogaty ?wiat wyobra?ni. Mottem, które tam znajdujemy jest
"Nie oceniaj po ok?adce".

Wiola otrzyma?a w nagrod? pendrive 8GB.
Dzi?kuj? jej za to, ?e "chcia?o jej si? chcie?" :-)


Zdj?cia pracy w "czytaj wi?cej".

Konkurs promuj?cy czytanie
Konkurs
Biblioteka szkolna og?asza

KONKURS  NA  NAJCIEKAWSZY  PLAKAT
PROMUJ?CY  KSI??K?  I  CZYTANIE.

Prace w formie elektronicznej (na no?niku pami?ci) lub wykonane r?cznie
mo?na sk?ada? w bibliotece do 30 wrze?nia.

Na autorów najciekawszych prac czekaj? nagrody!
Uwaga, maturzy?ci!
Dla MaturzystyZach?camy Was do korzystania z pomocy znajduj?cych si? w zak?adce matura 2015.
Znajdziecie tam wykaz tematów prezentacji z j?zyka polskiego, wzór opisu bibliograficznego, potrzebny do jej tworzenia, tablice matematyczne oraz inne przydatne materia?y.

Zapraszam do biblioteki wszystkich, kórzy potrzebuj? pomocy przy wyborze tematu, podpowiedzi  jakie wybra? do niego lektury i opracowania. Ch?tnie pomog?! :-) 
- P. Bibliotekarka
Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam