Turniej herosów z klas pierwszych
Dodane przez bibliotekarz dnia Październik 30 2015 11:10:39
Dzisiaj, 30. pa?dziernika, na zako?czenie Miesi?ca Bibliotek Szkolnych, odby? sie na du?ej sali gimnastycznej Turniej Mitologiczny.
Reprezentanci wszystkich siedmiu klas pierwszych zmierzyli si? w pojedynku na znajomo?? greckich i rzymskich bogów i herosów.
Konkurencje by?y tak pomy?lane, by musieli wykaza? si? tak?e sprawno?ci? fizyczn? i umiej?tno?ciami aktorskimi oraz inwencj? twórcz?,
bo za przebrania w stylu antycznym mo?na by?o uzyska? dodatkowe punkty.
Na uznanie zas?uguje wysi?ek klasy 1e, która w ca?o?ci zaprezentowa?a si? w odpowiednich strojach, oraz klasa 1f,
która dopingowa?a swoj? reprezentacj? wykonanymi przez siebie wspania?ymi transparentami.
Wykonywane zadania ocenia?o Jury, w ktorym zasiad?y Panie-Bo?ena Polak, Katarzyna Grobelny i Edyta Zwie?czak.
Zwyci?zc? Turnieju zosta?a klasa 1e, drugie miejsce zaj??a klasa 1t, a trzecie - klasa 1f,  po wygraniu dogrywki z kl.1s.
Oprócz nagród ksi??kowych i s?odyczy, ufundowanych przez Spó?dzielni? Uczniowsk?,
nagrodami dla uczestników s? dobre oceny z j?zyka polskiego oraz dla zwyci?skiej klasy - jeden wybrany dzie? bez pytania, a dla II i III miejsca - 3 takie godziny.
Organizatorzy konkursu - Pani bibliotekarka i Poloni?ci naszej szko?y - maj? nadziej?, ?e by? to dla wszystkich czas dobrej zabawy,
ale tak?e okazja do ugruntowania wiedzy zdobytej na lekcjach.