Nasza Szko?a czyta dzieciom
Dodane przez bibliotekarz dnia Grudzień 02 2015 09:09:24
Nie do przecenienia jest rola, jak?  w wychowaniu i rozwoju cz?owieka i to ju? od najm?odszych lat,  odgrywa kontakt z ksi??k?, rozwijaj?c wra?liwo?? i wp?ywaj?c na rozwój intelektualny m?odego s?uchacza i czytelnika. Rozumiej?c to i doceniaj?c, pani pedagog i pani bibliotekarka postanowi?y podj?? inicjatyw? zaproponowan? przez Przedszkole nr 4 i zorganizowa? akcj? czytania przedszkolakom przez uczniów naszej szko?y.
Pierwsza  nasza wizyta w przedszkolu mia?a miejsce 24 listopada, z okazji ?wi?towanego tam Tygodnia Pluszowego Misia.
Uczennice 1e - Agnieszka Kasprzak i Paulina Pietraszek czyta?y wtedy dzieciom z najm?odszych grup wiekowych bajeczki o Kubusiau Puchatku i przygodach le?nych przyjació?. Maluchy by?y bardzo przej?te nasz? wizyt?, z wielkim zainteresowaniem s?ucha?y, odpowiada?y na zadawane pytania  i w??cza?y si? w zaproponowane zabawy. Zaprosi?y nas na kolejne spotkanie, które tym razem chcemy po?wi?ci? ksi??eczkom o ?w. Miko?aju i ?wi?tach.

Zdj?cia ze spotkania mo?na zobaczy? na stronie Przedszkola nr 4 http://edukacja.andrychow.eu/placowki/przedszkola/przedszkole-nr-4-w-andrychowie-103/aktualnosci/czytanie-bajek-o-kubusiu-puchatku-w-gr-i-ii-2714/