Konkurs Bo?onarodzeniowy 2015
Dodane przez bibliotekarz dnia Styczeń 08 2016 09:09:27
W poniedzia?ek, 20 grudnia podsumowali?my
Konkurs Bo?onarodzeniowy na najpi?kniejsz? kartk? lub ozdob? ?wi?teczn? 
i rozdali?my nagrody jego uczestnikom.
Nale?y zauwa?y?, ?e wszystkie prace zg?oszone w tym roku ?wiadcz? o du?ym talencie plastycznym, pomys?owo?ci
i pracowito?ci ich autorek. (Oce?cie zreszt? sami, ogl?daj?c za??czone zdj?cia).
Jury, w sk?adzie: panie Edyta Zwie?czak, Beata Kowalczyk, Krystyna Pyzio oraz przedstawiciel SU, Szymon Fuja, mia?o du?y problem z wyborem najlepszych prac.

Po burzliwych obradach postanowi?o przyzna?:

1 miejsce – Renacie Jordanek z kl.4eb

2 miejsce – Dominice Jopek z kl. 3t

3 miejsce – Paulinie Michalak z kl. 2e

Pozosta?e osoby, które zg?osi?y swoje prace do konkursu otrzyma?y wyró?nienia. S? nimi: Anna M?ocek
z 2e, Justyna Pasternak z 2t, Marta Brzazgacz z 1e, Agnieszka Meus z 2s oraz Paulina Chrapkiewicz 
z 4eb. 

Serdecznie dzi?kujemy Spó?dzielni Uczniowskiej i Samorz?dowi Uczniowskiemu za ufundowanie nagród.

konkurs_bozonarodzeniowy_01  konkurs_bozonarodzeniowy_03   konkurs_bozonarodzeniowy_02 konkurs_koled_04