Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
25 Czerwiec 2018 03:47:14
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Polecane strony
PORTALE INTERNETOWE ZAMIESZCZAJ?CE NA SWOICH STRONACH PE?NE
TEKSTY LEKTUR ORAZ ICH OMÓWIENIA

  • „Wolne Lektury” - biblioteka internetowa z lekturami szkolnymi www.wolnelektury.pl to projekt realizowany przez Fundacj? Nowoczesna Polska. Dzia?a od 2007 roku i udost?pnia w swoich zbiorach lektury szkolne, które s? zalecane do u?ytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i które trafi?y ju? do domeny publicznej Najwa?niejsz? innowacj? Wolnych Lektur, odró?niaj?c? ten projekt od innych bibliotek internetowych, jest mo?liwo?? przeszukiwania tekstów z zastosowaniem ró?nych kryteriów: tytu?, autor, epoka, rodzaj, gatunek literacki, motywy i tematy literackie.


  • Kulturalna Polska - www.klp.pl to baza lektur szkolnych.

    Ka?da lektura jest dok?adnie przygotowana - posiada swoje streszczenie (cz?sto w dwóch wariantach-rozszerzone i w pigu?ce), ale mo?na równie? przeczyta? pe?en tekst lektury, plan wydarze? oraz opracowanie. Jest tak?e biografia autora (równie? cz?sto potrzebna na lekcjach j?zyka polskiego), charakterystyki epok literackich, a tak?e galeria malarstwa.


  • Polonista – czas na lektury polonista.w.interia.pl

    portal internetowy zamieszczaj?cy pe?ne teksty lektur. Jest przewodnikiem po zdigitalizowanych tekstach literackich dost?pnych w Internecie. Strona znajduje si? na darmowej domenie przez co ma niestety ograniczony transfer.· WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ literat.ug.edu.pl jest prezentacj? znacz?cych utworów literatury polskiej wolnych od praw autorskich w dniu 1 wrze?nia 1999 roku, dost?pn? bez ogranicze? dla wszystkich u?ytkowników Internetu dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.


· SERWIS HUMANISTYCZNY HAMLET hamlet.pro.e-mouse.pl to serwis zawierajacy wiedz? zwi?zan? z literatur? oraz j?zykiem polskim. Znajdziesz tu materia?y dotycz?ce analizy i interpretacji, historii i teorii literatury, nauki o j?zyku, wybory tekstów, konteksty filozoficzne i kulturowe o zró?nicowanym stopniu trudno?ci, reprodukcje dzie? sztuki.


· STAROPOLSKA www.staropolska.pl to serwis naukowo-edukacyjny po?wi?cony dawnej literaturze polskiej w kontek?cie dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadnicz? cz??ci? jest biblioteka utworów staropolskiego pi?miennictwa (?redniowiecze – renesans - barok) oraz towarzysz?cy jej wybór opracowa?, materia? ikonograficzny i d?wi?kowy. Dzia? KONTEKSTY gromadzi teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce. Dzia? TRADYCJA zawiera bogaty wybór materia?ów z zakresu kultury staro?ytnej i biblijnej, europejskiego ?redniowiecza, renesansu i baroku.


WI?CEJ
Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam