Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
25 Czerwiec 2018 03:46:35
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
mini s?ownik
MINI S?OWNIK BIBLIOTECZNY


Beletrystyka (z franc. belles-lettres - literatura pi?kna), wspó?cze?nie poj?cie to odnosi si? do prozy fabularnej o charakterze rozrywkowym, np.: powie?ci, opowiadania, nowele, reporta?e itp.
Beletrystyk? odró?nia od innych rodzajów literatury, np. literatury naukowej, fachowej, dokumentalnej, to, ?e zaliczane do niej utwory zawieraj? warto?ci artystyczne, nastawione s? na wywo?ywanie u czytelnika odczu? estetycznych.

Bibliofil (z gr. biblíon: ksi??ka; philos: przyjaciel, mi?uj?cy) – mi?o?nik, znawca i zbieracz rzadkich i cennych egzemplarzy ksi?g. Bibliofil ksi??k? traktuje jako swego rodzaju dzie?o sztuki. Zwraca uwag? na kunszt wydania - jej uk?ad typograficzny, ilustracje, opraw?, szlachetno?? u?ytych materia?ów. Ceni unikalno?? posiadanego egzemplarza,Mol ksi??kowy, obraz Carla Spitzwega z 1850 r

Bibliografia (gr. βιβλιο - ksi??ka + γραφία - pisz?) – uporz?dkowany spis dokumentów dobranych wed?ug ustalonych kryteriów spe?niaj?cy zadania informacyjne. W przypadku bibliografii przygotowywanej na potrzeby egzaminu maturalnego, tworzymy dwie listy:

Bibliografia podmiotowa (literatura podmiotu) - lista tekstów ?ród?owych (tekstów kultury), a wi?c lektur, wierszy, obrazów, rze?b, piosenek, filmów, których dotyczy nasza prezentacja.


Bibliografia przedmiotowa (literatura przedmiotu) - lista tekstów pomocniczych, dokumentów pomagaj?cych zrozumie? i zaprezentowa? wybrany temat, np.: ksi??ki, artyku?y z czasopism, wydawnictw zbiorowych, Internetu. Zasady tworzenia bibliografii i opisów bibliograficznych s? przedmiotem i celem dzia?u nauki - bibliografii. Zajmuje si? ona teoretycznym i praktycznym badaniem oraz opisywaniem dokumentów pisanych, w tym ksi??ek, zestawianiem ich w spisy na u?ytek nauki i praktyki, a tak?e wypracowywaniem metodyki sporz?dzania spisów bibliograficznych. Spo?ród polskich bibliografów mo?na wymieni? Karola Estreichera, Stanis?awa Estreichera i Joachima Lelewela.


Ekslibris, (?ac. ex libris – z ksi??ek) – znak w?asno?ciowy danego egzemplarza ksi??ki z imieniem i nazwiskiem w?a?ciciela ksi?gozbioru lub z nazw? instytucji. Typowy ekslibris jest ma?? zadrukowan? karteczk? przyklejon? do wewn?trznej strony ok?adki. W prostszej formie mo?e to by? np. piecz?tka. Pos?ugiwanie si? ekslibrisem jest uwa?ane za wyraz wysokiego szacunku i dba?o?ci o ksi??ki, jak równie? wysokich potrzeb kulturalnych ich w?a?ciciela.
Exlibris artystyczny wykonywany jest w szlachetnej technice graficznej takiej jak drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, litografia. Projektowanie ekslibrisów jest jedn? z dziedzin grafiki artystycznej. Ich tworzeniem zajmowa?o si? wielu znanych grafików, rytowników i typografów.Przyk?ady ekslibrisów


Iluminacja - od ?aci?skiego illuminare (roz?wietla?), ?redniowieczne zdobnictwo ksi??kowe, pierwotnie w postaci ozdobnych linii i inicja?ów oraz coraz bardziej skomplikowanych wzorów. Iluminacje uwa?a si? jedynie za dekoracje, nie zaliczaj?c do nich ilustracji, gdy? b?d?c ozdobami rzadko nawi?zywa?y do tre?ci dzie?a.Iluminowane dzie?o


Inicja? - litera rozpoczynaj?ca rozdzia? lub wydzielone cz??ci tekstu, która z ca?o?ci wyró?nia si? wielko?ci?, kszta?tem, kolorem lub ozdobami. W ?redniowieczu inicja? zdobi? stron? r?kopi?miennej ksi??ki. Wykonywaniem inicja?ów, zdobieniem r?cznym ( miniatury), jak te? przepisywaniem ksi?g zajmowali si? zakonnicy. Inicja?y dziel? si? na inicja?y figuralne (wype?nienie litery postaciami ludzkimi lub nawet ca?ymi scenami) oraz inicja?y ornamentalne (ozdoby geometryczne albo motywy ro?linne i zwierz?ce).Inicja? A (-dam) rozpoczynaj?cy Ksi?g? Kronik Biblii wydanej w Augsburgu, 1475-76


Inkunabu? (z ?ac. incunabula, powijaki, ko?yska) – umowne okre?lenie pierwszych druków. Za pocz?tek powstawania inkunabu?ów przyj?to dat? ukazania si? pierwszego inkunabu?u: Biblii 42-wierszowej wydanej przez Johannesa Gutenberga w roku 1455. W wielu krajach przyj?to zasad?, ?e prze?om XV i XVI w., ?ci?lej mówi?c dzie? 31 grudnia 1500 r., stanowi umown? granic? pomi?dzy inkunabu?ami a ksi??ka innymi starymi drukami.1445 - pierwszy druk ruchom? czcionk?, fragment ksi?gi SybilliKodeks – (z ?ac. codex – pie? drzewa, kloc drzewny), jedna z form ksi??ki. Jest to zbiór kart z??czonych (szytych, klejonych) na jednym z brzegów nazywanym grzbietem ksi??ki. Karty kodeksu s? z papirusu, pergaminu, albo papieru. Forma ta, stosowana od ko?ca I wieku n.e., jest obecnie najpopularniejsz? form? ksi??ki, do innych zaliczmy: zwój, leporello, ksi??k? mówion?, ksi??k? elektroniczn?. Zalet? kodeksu jest mo?liwo?? pisania po obu stronach kart. W przypadku zwojów zapisywanie na odwrocie by?o rzadko stosowane (zwija? mo?na by?o tylko w jedn? stron?), a je?eli ju? stosowano, po drugiej stronie zapisywano tekst innego dzie?a. Kodeksy pozwoli?y wi?c na oszcz?dzanie materia?u r?kopi?miennego.Marynistyka – (z ?ac. marinus – morski) to rodzaj twórczo?ci (ka?dej), w której przewodnim tematem jest morze i zwi?zane z nim: zjawiska, miejsca, sytuacje, osoby, przedmioty itp.

Powie?? marynistyczna - to jedna z odmian powie?ci, której tematyka koncentruje si? na tematyce morza, wojen morskich oraz ?yciu codziennym marynarzy.Pagina - cyfra (zazwyczaj arabska) wskazuj?ca kolejno?? stron w ksi??ce. Niektóre partie ksi??ki (wst?p, spis rzeczy itp.) czasem numeruje si? cyframi rzymskimi. Okre?lenie „?ywa pagina” oznacza informacj? drukowan? u góry strony nad tekstem. Jest to najcz??ciej tytu? dzie?a lub rozdzia?u, a w encyklopediach i s?ownikach pierwsze lub ostatnie s?owo (lub jego pierwsza sylaba) na stronie.


Wademekum (?c. vade mecum ‘pójd? ze mn?’) podr?czna ksi??ka, poradnik zawieraj?cy podstawowe wiadomo?ci, informacje, wskazówki z jakiej? dziedziny.

Has?a zosta?y opracowane przez Krystyn? Pyzio na podstawie: encyklopedii.pwn.pl Wikipedii, S?ownika SJP.pl, Encyklopedii Portal Wiedzy Onet.pl

Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam