Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
25 Czerwiec 2018 03:48:58
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Konkurs

17 kwietnia w bibliotece szkolnej odby? si?

Szkolny konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima,

zorganizowany z racji trwaj?cego Roku tego w?a?nie wielkiego poety.

 

1 miejsce za recytacj? wiersza Mieszka?cy otrzyma?a Dominika Mikluszka z klasy 3f,

2 miejsce – Adrian Byrdziak z 2f z wierszem Do krytyków, 3 miejsce zaj??a Sylwia Bogunia z 3f, prezentuj?c wiersz Wizyta, a wyró?nienie zdoby?a Karolina Niemczyk, uczennica klasy 4t, recytuj?ca fragment Balu w operze.

Wszyscy nagrodzeni zostali ksi??kami, dyplomami i  pi?tk? z j. polskiego.

Organizatorkami konkursu by?y Panie Krystyna Pyzio i Bo?ena Polak.


Konkurs Bo?onarodzeniowy

W pi?tek, 21 grudnia 2012 r. podczas apelu ?wi?tecznego og?oszono wyniki

Konkursu Bo?onarodzeniowego, a jego zwyci?zcom Pan Dyrektor

wr?czy? nagrody i dyplomy.

 

W KATEGORII KARTKA ?WI?TECZNA

I MIEJSCE zdoby?a Katarzyna Micorek z klasy 3f

II MIEJSCE - Angelika Chmiel  z klasy 2et

III MIEJSCE - S?awomir Stuglik z klasy 3b

W KATEGORII STROIK ?WI?TECZNY

Dwa równorz?dne I miejsca przyznano:

Katarzynie Micorek

-  dru?ynie z klasy 3f w sk?adzie: Marta Micha?ek, Bernadeta Micha?ek,

Dominika Gabryl, Dominika PindelBiblioteka szkolna i zespó? polonistów ZS nr 1 og?aszaj? cykl konkursów zwi?zanych

z „Lalk?” Boles?awa Prusa, z racji przypadaj?cej w tym roku 100 rocznicy ?mierci tego pisarza.

 

  1. Konkurs „Z Lalk? w tle” – polegaj?cy na zilustrowaniu wybranego przez siebie cytatu z „Lalki” w formie pracy plastycznej, grafiki komputerowej, wiersza lub opowiadania.

 

  1. Konkurs „Paryskim szlakiem Wokulskiego” – polegaj?cy na wykonaniu w formie prezentacji multimedialnej przewodnika po miejscach zwiedzanych przez Wokulskiego w Pary?u (na podstawie rozdzia?u 1 z tomu II).

 

  1. Konkurs „Warszawa Prusa dzisiaj”- polegaj?cy na wykonaniu prezentacji multimedialnej przedstawiaj?cej zdj?cia miejsc opisywanych w "Lalce", opatrzone stosownymi cytatami z powie?ci.

 

Zasady konkursu:

  1. Cytaty, maj?ce by? dla was inspiracj? znale?? mo?na na gazetce ?ciennej na parterze lub na stronie internetowej biblioteki szkolnej
  2. Prace nale?y przynie?? do ko?ca pa?dziernika do szkolnej biblioteki
  3. Jeden uczestnik mo?e przygotowa? dowoln? liczb? prac. Ka?da z nich powinna zosta? podpisana imieniem i nazwiskiem oraz opatrzona tytu?em.
  4. Czekamy na prace samodzielne, oryginalne, dobre techniczne.
  5. Udzia? w konkursie jest równoznaczny z nieodp?atnym, bezterminowym, nieograniczonym terytorialnie udzieleniem prawa do niekomercyjnego wykorzystania przez organizatora prac na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w szczególno?ci: publikacja drukiem, zapis elektroniczny i za po?rednictwem Internetu, wystawy pokonkursowe, dzia?ania promocyjne i edukacyjne, publikacje prasowe zwi?zane z konkursem, b?d? te? z dzia?alno?ci? organizatora oraz udost?pnianie prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodp?atnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielona jest na czas nieograniczony.

 

CYTATY Z „Lalki”, mog?ce by? inspiracj? do prac konkursowych

„Marionetki!... Wszystko marionetki!... Zdaje si?, ?e robi?, co chc?, a robi? tylko, co im ka?e spr??yna, tak ?lepa jak one” –I.Rzecki

???"Wielkie miasto jest jak ob?ok kurzu; ma przypadkowe kontury, lecz nie mo?e mie? logiki." – Wokulski

???"Trafiaj? si? kobiety z defektem moralnym, niezdolne kocha? nic i nikogo, prócz swoich przelotnych kaprysów, podobnie? i m??czy?ni; jest to tak dobra wada, jak: g?uchota, ?lepota albo parali?, tylko mniej widoczna." –Wokulski

???„Ludzko?? sk?ada si? z gadów i tygrysów, mi?dzy którymi ledwie jeden na ca?? gromad? znajdzie si? cz?owiek..." – Wokulski

???„Bywaj? wielkie zbrodnie na ?wiecie, ale chyba najwi?ksz? jest zabi? mi?o??”- prezesowa Zas?awska

?„Mi?dzy bydl?tami nie znajdziesz tak pod?ych bydl?t jak ludzie” – Micha? Szuman???

„?wiat podobny jest do amatorskiego teatru: wi?c nieprzyzwoicie jest pcha? si? w nim do ról pierwszych, a odrzuca? podrz?dne. Wreszcie, ka?da rola jest dobra, byle gra? j? z artyzmem i nie bra? jej zbyt powa?nie.” – Wokulski???

"Dziwna bowiem jest natura ludzka: im mniej sami mamy sk?onno?ci do m?cze?stwa, tym natarczywiej ??damy go od innych." – I.Rzecki???

"Lito?? jest to uczucie równie przykre dla ofiarowuj?cego jak i dla przyjmuj?cego. "  - Wokulski???

„T? lamp?, której blaski oz?acaj? drog? cywilizacji, jest kobieta. Ona te? bywa niewidzialn? spr??yn? czynów wymagaj?cych niezwyk?ego nat??enia si?...” – Wolkulski???

„Romantycy musz? wygin??, to darmo; dzisiejszy ?wiat nie dla nich... Powszechna jawno?? sprawia to, ?e ju? nie wierzymy ani w anielsko?? kobiet, ani w mo?liwo?? idea?ów. Kto tego nie rozumie, musi zgin?? albo dobrowolnie sam ust?pi?”. – Wokulski???

„...Najgorsz? samotno?ci? nie jest tak, która otacza cz?owieka, ale ta pustka w nim samym”. – Wokulski???

„Ludzie s? jak li?cie, którymi wiatr ciska; gdy rzuci je na trawnik, le?? na trawniku, a gdy rzuci w b?oto - le?? w b?ocie...” –  Ignacy Rzecki???

„G?upstwo, wszystko g?upstwo!...(...) g?upstwo ca?e ?ycie, którego pocz?tku nie pami?tamy, a ko?ca nie znamy.” – Rzecki???

„Có? to za okrutna dola nie by? do niczego przywi?zanym, niczego nie pragn??, a tak wiele rozumie?...” – Wokulski???

„Jakie? to pospolite spr??yny wywo?uj? ruch w ?wiecie: troch? w?gla o?ywia okr?t, troch? serca - cz?owieka.” – Wokulski???

„Kokieteria u kobiet jest jak barwa i zapach u kwiatów” – Wokulski

???„Czu? w duszy dziwn? pustk?, a na samym jej dnie co? jakby kropl? piek?cej goryczy. ?adnych si?, ?adnych pragnie?, nic, tylko t? kropl? tak ma??, ?e jej niepodobna dojrze?, a tak gorzk?, ?e ca?y ?wiat mo?na by ni? zatru?.” –Wokulski???

„Czasem my?l?, ?e Pan Bóg stworzy? Ew?, a?eby obmierzi? Adamowi pobyt w raju.” – Rzecki???

„Co mi tam ludzko??! Za ca?? ludzko?? i za ca?a przysz?o?? ?wiata, za moja w?asn? wieczno??... Nie oddam jednego jej poca?unku.” – Wokulski???

„Cz?owiek jest jak ?ma; na o?lep rwie si? do ognia, cho? go boli i cho? si? w nim spali. Robi to jednak dopóty[...]dopóki nie oprzytomnieje.

I tym si? ró?ni od ?my” – Wokulski

???


Czerwcowa edycja konkursu lekturowego


W bibliotece czekaj? nowe konkursowe krzy?ówki dla znawców lektur.
Tym razem z M?odej Polski.
Prawid?owo wype?nione mo?na oddawa? do 22 czerwca 2012.
KONKURS WIELKANOCNY

Informujemy, ?e w dniu 3 kwietnia 2012 rozstrzygni?ty zosta?
konkurs na najpi?kniejsz? ozdob? i kartk? wielkanocn?.

Jury w sk?adzie: Krystyna Pyzio, Ewa Soca?a, Maria B?benekstan??o przed trudnym zadaniem, aby wybra? najlepsze prace,gdy? wszystkie zg?oszone do konkursu ozdoby i karty by?y bardzo pi?kne,wykonane z du?? doz? pomys?owo?ci i talentu.

Ostatecznie postanowiono przyzna?
w kategorii ozdoba ?wi?teczna
trzy równowa?ne I nagrody dla Katarzyny Micorek, Karoliny Niemczyk i Renaty Kud?acik.

w kategorii kartka wielkanocna
I miejsce otrzyma?y prace Katarzyny Micorek
II miejsce ex aequo - kartki Agnieszki Wojewodzic i Renaty Kud?acik
III miejsce ex aequo - prace Joanny Skowron, Anny Bogunia i Agnieszki Fuja.

Wszystkie uczestniczki konkursu zosta?y nagrodzone bonami towarowymi na zakup ksi??ek,ufundowanymi przez Rad? Rodziców i Spó?dzielni? Uczniowsk? naszej szko?y.
KONKURS BO?ONARODZENIOWY

22 grudnia 2011r. Jury konkursowe, które tworzy?y Panie: Aneta Skowron, Jadwiga Stuglik i Krystyna Pyzio oceni?y prace i wyró?ni?y nast?puj?ce spo?ród nich:

W kategorii stroik ?wi?teczny:
1 miejsce zdoby?a Kasia Micorek z kl. 2f,
2 miejsce, ex aequo Marta ?mudka 4cd, Klaudia Urban3i, Barbara P?onka3i
3 miejsce Katarzyna Walczak z kl. 2e/t
W kategorii kartka ?wi?teczna:
1 miejsce zdoby?a Karolina Niemczyk z kl.3t,
2 miejsce Joanna Skowron z kl. 1f
3 miejsce, ex aequo Renata Kud?acik 2f, Anna Bogunia 2e/t

Oprócz tych uczennic w konkursie wzi?li udzia?: Agnieszka Wojewodzic2f, Krzysztof Stuglik 3b, S?awomir Stuglik 2b, Agnieszka Fuja 1f, Paulina Dobrowolska 1f - którzy zdobyli wyró?nienie.

Dzi?kujemy wszystkim, którzy zechcieli zaanga?owa? w ten konkurs swoje umiej?tno?ci, pomys?owo??, starania i czas, dzi?ki którym powsta?y pi?kne prace. Wszystkim uczestnikom konkursu zosta?y wr?czone nagrody na szkolnym spotkaniu wigilijnym w dniu 22 grudnia. Nagrody ufundowa?a Rada Rodziców oraz Samorz?d Uczniowski.
KONKURS ZE ZNAJOMO?CI LEKTUR

Od pa?dziernika kontynuujemy Konkurs Lekturowy.
W tym miesi?cu – krzy?ówka z Romantyzmu.
Rozwi?zania mo?na sk?ada? w bibliotece do 25 pa?dziernika 2011.
KONKURS NA PLAKAT PROMUJ?CY KSI??K? I CZYTELNICTWO

28 kwietnia nast?pi?o rozstrzygni?cie szkolnego konkursu na najlepszy plakat promuj?cy ksi??k?
i czytelnictwo, zorganizowanego przez nasz? bibliotek?.

Pierwsze miejsce zdoby?a praca Moniki Jarosz z kl.1i
drugie - Paw?a Polaka z 3b
trzecie - Damiana Cholewki z 1e/t
a wyró?nienie - plakat Mateusza Bakalarskiego z 4b.


Monika Jarosz

Images: Pawel Polak plakat.JPG
Pawe? Polak

Images: chuck.jpg
Damian Cholewka

Images: plakat12.jpg
Mateusz BakalarskiKONKURS RECYTATORSKI POEZJI CZES?AWA MI?OSZA

W dniu 13 kwietnia 2011 r.
odby? si? Szkolny Konkurs Recytatorski poezji Czes?awa Mi?osza.

Wzi??o w nim udzia? 11 osób.

Jury konkursu, w sk?adzie mgr Kazimiera Lachendro-Rokowska, mgr Bo?ena Polak i mgr Krystyna Pyzio, mia?o nie lada problem z wy?onieniem zwyci?zcy, poniewa? wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani i interpretowali poezj? Noblisty w sposób przemy?lany i dojrza?y artystycznie.

1 miejsce zdoby?a Wioleta Rokowska z klasy 3e,

2 miejsce - Izabela Okruta z 2e

3 miejsce - Patrycja Miko?ajek z 3e

Wyró?nienione zosta?y : Anna M?odzik z kl. 1i, Sabina Ramza i Mariola Matusiak z kl.3e.

Zwyci??czynie nagrodzone zosta?y talonami na zakup ksi??ek oraz kompletami pi?mienniczymi zakupionymi z funduszy Rady Rodziców.

Naszym konkursem recytatorskim w??czyli?my si? w obchody trwaj?cego Roku Mi?osza.

 

 

Laureatki konkursu, od lewej: Wioleta Rokowska, Patrycja Miko?ajek, Mariola Matusiak, Sabina Ramza, Anna M?odzik, Izabela Okruta

Uczestniczki konkursuKONKURS ZE ZNAJOMO?CI LEKTUR

Logograf na listopad 2010r.
WALENTYNKOWY QUIZ CZYTELNICZY !


12 lutego 2010 r. rozstrzygni?to Walentynkowy Quiz Czytelniczy.
W jego rozwi?zywaniu trzeba by?o wykaza? si? znajomo?ci? literatury, by odgadn?? imiona s?awnych
kochanków. (Niektórzy bardziej ni? z zasobów w?asnych umys?ów musieli czerpa? z bogactwa Internetu).
W?ród autorów prawid?owo wype?nionych formularzy konkursowych rozlosowano walentynkowe s?odycze.
Emocji i zabawy przy tym losowaniu by?o co niemiara. Nikt z uczestników nie odszed? z pustymi r?kami
KONKURS NA STROIK I KARTK? ?WI?TECZN?


Jak co roku Samorz?d Uczniowski wspólnie z Bibliotek? w grudniu zorganizowa? konkurs na stroik i kartk? ?wi?teczn?. Prace sk?adano do dnia 18 grudnia (pi?tek) w Bibliotece szkolnej. Tego samego dnia
jury konkursowe oceni?o prace. Nagrody ufundowane przez Samorz?d Uczniowski oraz dyplomy dla laureatów obu konkursów zosta?y
wr?czone we wtorek 21 grudnia 2009 r. W konkursie na stroik ?wi?teczny laureatkami zosta?y:
uczennice klasy 4g: Joanna Fary, El?bieta Mre?ca, Ewa Nowak, Barbara Sasak
W konkursie na kartk? ?wi?teczn? laureatami zostali:
I miejsce: Dominika Kocemba, Monika Gibas 3e
II miejsce: Sylwia Graca, Iwona Wojewodzic 4g
III miejsce: Nikodem Praciak 3b
wyró?nienia: Micha? Pieczarka, Szymon Rajda 2b, Mateusz Smaza 2cd, Stuglik Krzysztof 1b
Nagrodzone prace zosta?y przekazane Dyrekcji oraz sponsorom SU z ?yczeniami ?wi?tecznymi od
spo?eczno?ci szkolnej.
Wszystkim uczestnikom konkursu dzi?kujemy za z?o?one prace i zaanga?owanie w konkursieKONKURS RECYTATORSKI POEZJI JULIUSZA S?OWACKIEGO

W czwartek 3 grudnia 2009 r. odby? si? w bibliotece Szkolny Konkurs Recytatorski poezji Juliusza S?owackiego.
Wzi??o w nim udzia? 6 uczniów. Jury, czyli Panie Ma?gorzata P?onka, Krystyna Pyzio, Edyta Zwie?czak, najwy?ej oceni?y recytacj? Joanny Walczak
z klasy 2s. Zaprezentowa?a ona wiersz pt. "Hymn".
Drugie miejsce zdoby?a Marta ?mudka z 2cd z wierszem "Na drzewie zawis? w??",
a trzecie zaj??a Anna Cygan z klasy 2s aktorsko prezentuj?c "Redut? Ordona",
Oprócz nich w konkursie udzia? wzi?li Wojciech Polak, Gra?yna Janisz i Nikodem Praciak
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne nagrody, a najlepsi - talony na zakup ksi??ek.

PREZENTACJA O S?OWACKIM

Rozstrzygni?ty zosta? konkurs na najlepsz? prezentacj? na temat
„?ycie i twórczo?? Juliusza S?owackiego”.

1 miejsce zdoby?a Basia Rokowska z klasy 3b,
2 miejsce: Anna Korlacka i Paulina Tomiak -3i
3 miejsce: Paulina Tomczyk- 2e
wyró?nienie: Marta Baca i Iwona Downar- 3i

Uczestnicy w nagrod? otrzymali talony do ksi?garni oraz dobre oceny z j?zyka polskiego.


Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam